קול קורא להצעות לציורי קיר בנוה שאנן (19/11/2020)


במסגרת שיפור חזות העיר בשכונת נוה שאנן, ותמיכה מתמשכת של עיריית תל אביב-יפו באמנים עצמאיים, מציעה העירייה לאמנים להגיש הצעות לציור ציורי קיר במספר קירות בשכונת נוה שאנן

 

אמניות ואמנים מוזמנים להגיש הצעות לביצוע ציורי קיר המתייחסים ומותאמים למקום. רשימת הקירות המוצעים וכתובתם מפורטת בנספח מפרט הקירות המצורף.המסמכים הנדרשים להגשה:
 1. הדמיה על גבי הקיר המבוקש.

 2. תיאור מילולי  קצר של ההצעה (צריך לציין את כתובת הקיר)

 3. הצעת מחיר (ההצעה צריכה לכלול את כל ההוצאות: חומרים, ציוד, שכר אמן וכל הכרוך בהפקת וציור העבודה)

 4. קורות חיים

 5. 3 -5 דימויים של עבודות קודמות מתוך תיק עבודות (רזולוציה 300 dpi לגודל 10X15 ס"מ)


הערות:


 1. אפשר להגיש הצעות ליותר מקיר אחד

 2. תינתן עדיפות לאמנים, תושבות ותושבי העיר

 3. על האמן להיות מצויד באישור עבודה בגובה, במקרה הצורך


הגשת ההצעות:

את הצעות האמניות והאמנים לפרויקט צריך להגיש באמצעות

דוא"ל בלבד: loveart10@gmail.com, עד תאריך 29.11.2020 בשעה 16:00.

 שאלות ובירורים:

לשאלות ולבירורים ניתן לפנות למחלקה לאמנויות, למעין נבו 

בטלפון: 03-7240871 או בדוא"ל nevo_m@mail.tel-aviv.gov.il.

 בחינת ההצעות: 1. בחינת ההצעות שיתקבלו תיעשה על בסיס אמנותי בהתאם לשיקול דעתה של העירייה. העירייה תהא רשאית להתנות את ביצוע הציור בתנאים שונים, בהתאם לשיקול דעתה.

 2. בקשה זו מהווה שלב ראשון של איסוף מידע, ואין לראות בה תהליך לבחירת ספק כלשהו או התחייבות של העירייה להתקשר עם מי מהמשיבים לקול הקורא.

 3. כל ההוצאות הכרוכות במענה לבקשה זו תחולנה על המשיב בלבד ובשום מקרה לא יהא זכאי הוא לכל תשלום ו/או החזר ו/או פיצוי בגין ההוצאות ו/או נזקים שייגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.

 4. הקירות המוצעים הקול הקורא הינם לצורך הנוחות והמחשה בלבד, והעירייה תהא רשאית לבחור ציור שהוצע לקיר אחד ליתר הקירות המוצעים בקול הקורא.

 5. ככל ויתעוררו קשיים לביצוע ציור בקיר מסוים המוצע לציור במסגרת קול הקורא, יבחנו הציורים שהוגשו לגבי קיר זה ליתר הקירות המוצעים במסגרת קול הקורא.   כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||