תנאי שימוש באתר

·        ARTBEAT רשאי לערוך תוכן שנשלח על ידי משתמשים כדי להתאימו לפורמט של האתר.

·       ARTBEAT מתחייבת להוריד כל פריט מידע טקסטואלי, תמונה או אחר לאחר בקשה של משתמש.
 
  ·         במידה ומשתמשים יתקשרו עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש באתרים האישיים ומהשימוש בפורטל ARTBEAT בכלל, פורטל ARTBEAT  אינו אחראי בשום דרך , ולא ישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה. 
   
·         המפרסם תוכן באתר לוקח על עצמו אחריות מלאה על תוכן הפרסום. בשום נסיבות לא תחול על פורטל ARTBEAT ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין התוכן המפורסם.  
 
 
תנאי שימוש והתחייבות המשתמשים
 
·         אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי, או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות מודעות, יצירות ומאמרים) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעלי הזכויות בתכנים אלה.
·         פורטל ARTBEAT  אינו אחראי לתגובות שיעורר ו/או להתייחסות ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בחומר אשר הועלה לפורטל ARTBEAT עלידי גולשים ואשר נחשף לכל שאר הגולשים לרבות שימוש בתכנים ובמידע, רכישת מוצרים או שירותיםאו ביצוע כל הסכם בין בעל האתר לבין צד שלישי.
 
·         כל מידע, טקסט, תוכנה, צלילים, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר אשר יפורסם בפורטל ARTBEAT הוא באחריותו הבלעדית שלהמשתמש אשר הינו אחראי בלעדית לתוכן ההודעות אשר הועלו לפורטל ARTBEAT .
 
 
·         המשתמש  מתחייב שכל הודעה, מסר וכל חומר אשר יפורסם בפורטל ARTBEAT יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר ובשוםדרך שאינה חוקית.  המשתמש לא יעלה באתר חומר בלתי חוקי, חומר שעלול לפגוע ו/אולהטריד משתמשים אחרים, המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע עלפעולות בלתי חוקיות.  כמו כן המשתמש לא יעלה במערכת חומר אשר עלול לגרום נזקים לפורטל ARTBEAT .
 פורטל ARTBEAT  שומר לעצמו את הזכות להסיר תכנים במידה ותכנים אלה ימצאו כבלתי חוקיים, תכנים העלולים לפגוע ו/אולהטריד משתמשים אחרים, מידע עלפעולות בלתי חוקיות או תכנים אשר עלולים לגרום נזקים לפורטל ARTBEAT .
  
שימוש במידע והגנת הפרטיות
·         המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שפורטל ARTBEAT יוכל לבצע פיקוח על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו.
 
ניתוק או הפסקה של השירותים
·         בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירות, לפגיעה במשתמשים אחרים או באופן המהווה הפרת חוקי המדינה, יהיה פורטל ARTBEAT  רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 
·         פורטל ARTBEAT רשאי לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה בפורטל ARTBEAT .
 
·         פורטל ARTBEAT רשאי לחסום או להגביל משתמש לשימוש בשירותי ARTBEAT מכל סיבה שהיא.
 
 
 
פרסום
 
·         פורטל ARTBEAT כולל מידע מסחרי ופרסומי (אמנים, סדנאות, קורסים, אירועים, מוצרים, קישורים לאתרים וכו')הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים.  מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.
 
·         פרסומים רבים בפורטל ARTBEAT ניתנים ללא תמורה כספית.
לפורטל ARTBEAT שמורה הזכות לשנות את אופי מתן הפרסומים, לרבות התניית המשך הפרסומים בתמורה כספית.
פורטל ARTBEAT רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.  כמו כן, לפורטל ARTBEAT קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.  שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.  לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי הפורטל " ARTBEAT " בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 
·         לפורטל ARTBEAT שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים, לקבל או לדחות בקשות לפרסומי תכנים (לרבות יצירות, מאמרים או כל פרסום אחר) או להסיר פרסומים קיימים, זאת עפ"י שיקולי המערכת וללא כל צורך בהודעהמוקדמת.
 
·         פורטל ARTBEAT רשאי לשנות את תוכן ו/או את מבנה התוכן של כל סוג מידע הנשלח אל המערכת לשם פרסום ו/או לשם צירוף לדפי הפורטל.
 
·         פורטל ARTBEAT אינו מתחייב על חשיפת המידע הפרסומי שלך לכמות גולשים מסוימת .  לא תהיה לך כלטענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי פורטל ARTBEAT בגין היקף החשיפה שלך בכל חלקי הפורטל.
 
·        ARTBEAT רשאי לערוך כל תוכן שנשלח על ידי משתמש. כמו כן ARTBEAT מורשת להוריד תכנים מתוך המידע השלם שנשלח ע"י המשתמש.

 
תמיכה
·         במקרים בהם יתבקש צוות פורטל ARTBEAT לבצע שינויים בפרסומים קיימים עפ"י בקשת המפרסם, רשאי  פורטל ARTBEAT עפ"י שיקול דעתו הבלעדית לגבות תשלום עבור ביצוע השינויים.
כמו כן פורטל ARTBEAT אינו מתחייב לפרק זמן ביצוע השינויים מעת קבלת הבקשה.
 
  
הגבלת אחריות
·         פורטל ARTBEAT לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפורטל ARTBEAT ו/או לכל שירות אשר ניתן בפורטל ARTBEAT .  למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י פורטל ARTBEAT תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים (כגון מעצבי אתרים, ספקי אינטרנט וכו') ופורטל ARTBEAT אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של כל צד שלישי ואינו אחראי לכלנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאהו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.  פורטל ARTBEAT אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים שלהמשתמש.
 
·         פרסום מידע  מסחרי או פרסומות במתחם פורטל ARTBEAT אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.  השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של  המשתמש.  אנו ממליצים לך להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בתבונה במידע זה, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים בפורטל ARTBEAT . ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור/זכרי כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.
 
·         פורטל ARTBEAT אינו אחראי לזמינות השירות, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בפורטל ARTBEAT , לרבות ע"י צדדים שלישיים.
 
·         מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש),ופורטל ARTBEAT אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמולמשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
 
·         פורטל ARTBEAT אינו אחראית לתוכן ו/או למסרים של המשתמש אשר מועלים בפורטל ARTBEAT והואאינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מתכנים ו/או ממסרים אלה.
 
·         פורטל ARTBEAT אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות  קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום בפורטל ARTBEAT .  מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם באתר אישי הינו של בעל/י האתר בלבד.
 
·         פורטל ARTBEAT אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע המסופק ו/או המפורסם על ידי אחריםו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
 
·         כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריות והבלעדית.
 
·         לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי פורטל ARTBEAT בגין טיב המידע,  השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל ARTBEAT , יכולתם,מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשיםבהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פורטל ARTBEAT ו/או כנגדמי מטעמו.  השימוש בשירותי פורטל ARTBEAT ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקיםבפורטל ARTBEAT נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 
·         כל מקרה פורטל ARTBEAT אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/אותוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים אומוצרים בפורטל ARTBEAT ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות פורטל ARTBEAT , אף אם נודע לה על האפשרות לנזקשכזה. כמו כן פורטל ARTBEAT אינו אחראי בגין כל נזק הנובע מפרסום המידע בפורטל ARTBEAT .
 
·         פורטל ARTBEAT אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחהוללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית לשרתי פורטל ARTBEAT או מפני נזקים,קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פורטל ARTBEAT מימספקיה ו/או מי מטעמה.
 
·         בשום נסיבות לא תחול על פורטל ARTBEAT ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר,עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוגומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדןהנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירות, בגיןעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע,תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרךאחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/אוכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לפורטל ARTBEAT או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
  
מידע מסחרי ופרסומות
  
·         פורטל ARTBEAT אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם במתחם ARTBEAT .
  
 
הצהרות והתחייבויות המשתמש
·         המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי פורטל ARTBEAT כדלקמן:
 
·         כי ישתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלה וכי לא יעשה שימוש בשירות של פורטל ARTBEAT לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"יכל דין והוא מתחייב לפצות את פורטל ARTBEAT בגין כל מעשה או מחדלאסורים, לרבות:
 (א) חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברתוירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוקהמחשבים, התשנ"ה - 1995.
 (ב) כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימושבשירות ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות שלאחרים, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעוררתלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשתהאינטרנט.
     
 
·         סמכות שיפוט והדין החל

מוסכם בזה כי לבתי המשפט של מדינת ישראל תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראלוהוא יפורש על פיהם בלבד.
 
שלחו פרטיכם – ונציגינו ייצרו עימכם קשר.כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||