בחירת אמן / אדריכל / אוצר לביאנלה וונציה (13/01/2016)
. מבוא:

מאז 1895 מתקיימת מדי שנה בגני הג'רדיני בוונציה ביאנלה בינלאומית לאמנות או לאדריכלות

(לסירוגין) אשר מהווה את התערוכה הגדולה והחשובה ביותר מסוגה בעולם. למדינת ישראל ביתן

בג'ארדיני אותו בנו זאב ויעקב רכטר. השתתפות ישראל בביאנלה מאורגנת על ידי משרד התרבות -

והספורט (להלן "המשרד") בשיתוף עם משרד החוץ. –

תכנית הביתן הישראלי מצורפת כנספח א' לנוהל זה.

מדי שנה, כ- 18 חודשים לפני מועד פתיחת התערוכה, מתקיים הליך לבחירת האמן, קבוצת אמנים,

האדריכל, קבוצת אדריכלים או האוצר אשר ייצג את ישראל ויציג בביתן הישראלי בביאנלה לאמנות או

לאדריכלות (להלן "נציג המדינה בביאנלה" או "הנציג"). הנציג יכול שיהיה אמן יחיד, קבוצת אמנים, –

אדריכל, קבוצת אדריכלים או אוצר, אשר ייבחרו לפי הנוהל המפורט להלן.

התקציב אותו מקדישים מדינת ישראל לתערוכה הינו בסך 1,200,000 ש"ח, והוא כולל את שכר האמן או

האמנים, את שכר האוצר ואת הוצאות ההפקה של התערוכה.

2 . תנאי זכאות להגשת מועמדות:

א. המועמד יהיה -

1 ) אמן בתחום האמנות הפלסטית מוביל בתחומו, בעל מוניטין בין לאומי. הוגשה ההצעה על- -

ידי קבוצת אמנים בתחום האמנות הפלסטית, יהיה בה לפחות אמן אחד מוביל בתחומו,

בעל מוניטין בין לאומי; או -

מינהל התרבות

המחלקה למוזאונים ולאמנות פלסטית

-2-

mariaya@most.gov.il fax 02-5601775 פקס tel 02-5601748 ' טל

ht tp: / /www.mcs.gov. i l : כתובת אתר המשרד באי נטרנט

P.O.B. 49100 Jerusalem 9149002 מען למכתבים: ת"ד 49100 ירושלים

2 ) אדריכל מוביל בתחומו, בעל מוניטין בין לאומי. הוגשה ההצעה על ידי קבוצת אדריכלים, - -

יהיה בה לפחות אדריכל אחד מוביל בתחומו, בעל מוניטין בין לאומי; או -

3 ) אוצר מוביל בתחומו בארץ.

ב. המועמד הינו אזרח מדינת ישראל או תושב קבע בה; הוגשה ההצעה על ידי קבוצת אמנים, יהיו -

כולם אזרחי מדינת ישראל או תושבי קבע בה.

חבר הנאמנים:

3 . המדור לאמנות פלסטית שבמועצת התרבות הישראלית )להלן "המדור"( ישמש כחבר הנאמנים לעניין –

הליך זה.

4 . מדי שנה ימנה חבר הנאמנים חמישה שופטים לכהן כוועדת שיפוט לבחירת נציג המדינה בביאנלה.

5 . חבר הנאמנים אינו רשאי להגיש מועמדות לשמש כנציג המדינה בביאנלה כל תקופת כהונתו כחבר

מדור ובמשך שנה לאחר מועד סיום כהונתו.

6 . נבצר מחבר בוועדת השיפוט למלא את תפקידו דרך קבע, לרבות בגלל התפטרות או פטירה, ימנה חבר

הנאמנים שופט אחר תחתיו.

ועדת השיפוט:

7 . ועדת השיפוט תמנה 5 שופטים ותיפגש בהרכב מלא; אחד מהם יהיה נציג המדור והאחרים יהיו אמנים

בתחום האמנות הפלסטית, אוצרים או אנשי אקדמיה, מובילים בתחומם. במידה ונציג המדור אינו יושב

ראש המדור לאמנות פלסטית בועדת השיפוט, הרי שיושב ראש המדור יוכל להיות נוכח כמשקיף

בישיבות ועדת השיפוט לשם הבטחת תקינות הליך השיפוט.

מינהל התרבות

המחלקה למוזאונים ולאמנות פלסטית

-3-

mariaya@most.gov.il fax 02-5601775 פקס tel 02-5601748 ' טל

ht tp: / /www.mcs.gov. i l : כתובת אתר המשרד באי נטרנט

P.O.B. 49100 Jerusalem 9149002 מען למכתבים: ת"ד 49100 ירושלים

במקרה של הביאנלה לאדריכלות ועדת השיפוט תכלול רק אדריכלים מובילים בתחומם / אוצרים בעלי

ניסיון מוכח באצירת תערוכות אדריכליות.

8 . ועדת השיפוט תתמנה לאחר חלוף המועד האחרון להגשת מועמדות.

9 . שופט יהיה חבר בוועדת השיפוט לצורך קיום הליך בחירה שנתית אחת בלבד; לא ניתן למנות אותו

אדם כשופט פעמיים ברציפות.

10 . לכל שופט קול אחד. החלטת ועדת השיפוט תתקבל ברוב קולות והיא אינה ניתנת לערעור מטעמים

מקצועיים אמנותיים. ועדת השיפוט תנמק את בחירת הנציג בביאנלה בכתב; ההחלטה תיחתם בידי -

השופטים.

11 . מי ששימש שופט אינו רשאי להגיש מועמדות לשמש כנציג המדינה בביאנלה למשך תקופה של שנה

ממועד סיום הליך בחירת הנציג שבו הוא שימש כשופט.

12 . ראש/ת מינהל התרבות במשרד )להלן "ראש/ת המינהל"( רשאי להשעות נאמן מתפקידו במסגרת –

הליך זה או לבטל מינוי של שופט, באישור היועץ המשפטי של המשרד, בהתקיים מצב של חשש לניגוד

עניינים, בהתקיים נסיבות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין הוא ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו

או בהתקיים נסיבות כאמור שבהן המשך כהונתו עלול לפגוע במעמד המשרד או ההליך.

13 . שופט יקבל תגמול בגין הזמן שיקדישו למילוי תפקידו, כמקובל במינהל התרבות.

הוראות משותפות לנאמן ולשופט (בסעיף זה "חבר ועד") –

מינהל התרבות

המחלקה למוזאונים ולאמנות פלסטית

-4-

mariaya@most.gov.il fax 02-5601775 פקס tel 02-5601748 ' טל

ht tp: / /www.mcs.gov. i l : כתובת אתר המשרד באי נטרנט

P.O.B. 49100 Jerusalem 9149002 מען למכתבים: ת"ד 49100 ירושלים

14 . חבר ועד ישמור על הסודיות בכל הקשור להליך בחירת נציג המדינה בביאנלה, הן לעניין מינוי וזהות

השופטים וזהות המועמד שנבחר. זהות המועמד שנבחר תישמר בסוד עד לאחר סיום הליך הבחירה,

לרבות אישור ועדת המכרזים המשרדית, ומתן הודעה למועמד הנבחר.

15 . חבר ועד לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים. התעורר חשש לניגוד עניינים, יתפטר חבר ועד מתפקידו

במסגרת הליך זה או יפעל על פי הנחייתה של היועצת המשפטית של המשרד.

הליך הבחירה ואמות המידה לבחירה:

16 . הליך הבחירה יתקיים באמצעות הוצאת קול קורא לציבור להגשת מועמדות.

17 . לאחר הגשת המועמדויות במסגרת הקול הקורא, יתקיים הליך הבחירה בשני שלבים: בשלב הראשון,

שיתנהל ללא פרזנטציות, תיקבע רשימת מועמדים סופית של עד חמישה מועמדים. רשימה זו תסוכם

על ידי ועדת השיפוט בדיון גלוי וככל שיהיה בכך צורך בהצבעה גלויה בהרמת ידיים.

18 . סברה וועדת השיפוט כי אין ברשימת המועמדים, חמישה מועמדים ראויים, רשאית היא לפנות

למועמדים שלא הגישו את מועמדותם במסגרת הקול הקורא, שהם בעלי רמה אמנותית מתאימה /

אדריכלית מתאימה, ולהציע להם להגיש מועמדות. החלטה על פניה כאמור טעונה אישור של 4

מהשופטים לפחות. רשימת חמשת המועמדים הסופיים לא תכלול יותר מאשר שני מועמדים אשר ועדת

השיפוט פנתה אליהם מיוזמתה. ועדת השיפוט רשאית לכלול ברשימת המועמדים גם אמן / אדריכל

שאינו בעל מוניטין בינלאומי, אם סברה כי הצעתו ראויה באופן יוצא דופן.

19 . בשלב השני כל מועמד שנכלל ברשימת המועמדים הסופית יוזמן להגיש פרזנטציה בפני ועדת השיפוט;

ייבחר נציג המדינה בביאנלה בהצבעה באמצעות הטלת פתקים.

מינהל התרבות

המחלקה למוזאונים ולאמנות פלסטית

-5-

mariaya@most.gov.il fax 02-5601775 פקס tel 02-5601748 ' טל

ht tp: / /www.mcs.gov. i l : כתובת אתר המשרד באי נטרנט

P.O.B. 49100 Jerusalem 9149002 מען למכתבים: ת"ד 49100 ירושלים

20 . אמת המידה היחידה לבחירת נציג המדינה בביאנלה היא הצטיינות מקצועית, לרבות היות המועמד אמן

/ אוצר מוביל בתחומו / אדריכל מוביל בתחומו. הבחירה תיעשה על בסיס כלל יצירתו של האמן /

האוצר / האדריכל, הישגיו, מעמדו בארץ ובעולם והחומרים שהגיש המועמד כדי לתמוך במועמדותו.

21 . בחירת הנציג והאוצר טעונים אישור חבר הנאמנים. ההתקשרות עם נציג המדינה בביאנלה כפופה

לאישור ועדת המכרזים המשרדית.

האוצר

22 . יחד עם הגשת המועמדות שלו יציג המועמד שם של אוצר שאיתו הוא מבקש לעבוד במסגרת הביאנלה,

היה וייבחר כנציג המדינה בביאנלה. ועדת השיפוט רשאית לבחור, מנימוקים מיוחדים, בתיאום עם

האמן / האדריכל, אוצר אחר לתערוכה.

הוראות כלליות

23 . חבר הנאמנים יקבע את סדרי הגשת המועמדות ואת ההצעה ו / או החומרים שעל כל מועמד להגיש

בכל אחד משני שלבי השיפוט במסגרת הליך זה. )טופס הגשת מועמדות, שאלון מלא וחתום, הנמקה

מקצועית בדבר זכאות המועמד, עותקים של יצירות, מודלים, הצעות תקציב, מספר עותקים, המדיה

שבה יש להגיש את החומרים והכל כיו"ב(.

24 . טופס הגשת מועמדות יכלול הצהרה הן של המועמד והן של האוצר שהוא מבקש להעסיק שהם מכירים

את הוראות נוהל זה ושהם מסכימים לכך שמועמדותם כפופה להוראותיו.

25 . המינהל יפרסם באמצעי התקשורת הודעה על תחילת הליך בחירת המועמד. הגשת מועמדות, התנאים

העיקריים, מועדים רלבנטיים, וכיו"ב. המודעה, נוהל זה והעתק של הסכם ההתקשרות עם המועמד ועם

האוצר יעמדו לעיון הציבור באתר המשרד במרשתת )ה"אינטרנט"(.

מינהל התרבות

המחלקה למוזאונים ולאמנות פלסטית

-6-

mariaya@most.gov.il fax 02-5601775 פקס tel 02-5601748 ' טל

ht tp: / /www.mcs.gov. i l : כתובת אתר המשרד באי נטרנט

P.O.B. 49100 Jerusalem 9149002 מען למכתבים: ת"ד 49100 ירושלים

26 . ראש/ת המינהל ימנה / תמנה עובד מטעמו שירכז את ניהול ההליך הזה. בין היתר המרכז יטפל

בפרסום המודעה לציבור, קליטת חומרים מהמועמדים והעברת עותק מהם לכל שופט בזמן סביר לפני

כינוס ועדת השיפוט. המרכז יהיה נוכח בישיבות חבר הנאמנים וועדת השיפוט. מעבר לנאמנים או

לשופטים, לפי העניין, רק המרכז יהיה נוכח בישיבת חבר הנאמנים וועדת השיפוט. בכוונת המשרד

לקיים הליך זה מדי שנה, אך אין הוא מחויב לעשות כן.

27 . עצם השתתפות מדינת ישראל בביאנלה ונציה ו / או גובה התקציב שיועד לכך נתונים לשיקול דעת

הבלעדי של המדינה ומותנים הן באישורי תקציב המדינה לשנה שבה תתקיים הביאנלה והן באישור

תקציב ייעודי וסביר למטרת השתתפות המדינה בביאנלה, הכל גם אם כבר התקשר המשרד עם נציג

המדינה בביאנלה ו / או עם האוצר.

28 . תשלומים לנציג המדינה בביאנלה ולאוצר יועברו בהתאם לנוהלי מינהל התרבות.

29 . נוהל זה מבטל כל נוהל קודם.
כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||