פרס ''עידוד היצירה'' בתחומי האמנות הפלסטית


תקנון פרס עידוד היצירה בתחומי האמנות הפלסטית

מטרות הפרס:

1. המדור לאמנות פלסטית במועצה לתרבות ולאמנות שליד משרד התרבות והספורט, מחליט להעניק כמדי שנה עד עשרה פרסים לאמנים בתחומי האמנות הפלסטית (להלן: ה"פרס").

2. הפרס, המהווה ציון לשבח נועד לעודד את האמן היוצר ולקדם את יצירתו בתחומי האמנות הפלסטית

גובה הפרס יעמוד על 20,000 ש"ח לכל אמן.

טופס הגשת מועמדות לפרס עידוד היצירה 2012תנאי סף להגשת מועמדות

1. זכאים לקבל את הפרס אמנים בגילאי 35 ומעלה, תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע.

2. מועמדות לפרס של אדם תתייחס אך ורק לאדם שהוא בין החיים.

3. מועמדות לפרס יכול שתוצע על-ידי המועמד או על-ידי גורם שלישי. הגשת המועמדות תיעשה בהתאם לנוהלי הפרס. שמות מגישי ההצעה לא יימסרו לוועדת השופטים.

4. האמנים נדרשים להוכיח פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שבע שנים לפחות, ובכלל זה השתתפות בלפחות שלוש תערוכות, יחיד או קבוצתיות סלקטיביות, שהועלו בחללי תצוגה מקצועיים מוכרים.

5. לא יגישו מועמדותם אמנים אשר זכו בעבר בפרס זה, או בפרס מפעל חיים, או בפרס שרת התרבות והספורט בתחומי האומנות הפלסטית במהלך חמש השנים האחרונות (בין השנים (2007-2011), או אמנים שזכו בפרס האמן הצעיר במהלך השנתיים האחרונות (בין השנים 2010-2011).ועדת הנאמנים:1. המדור לאמנות פלסטית יוגדר כחבר הנאמנים (להלן: "חברי ועד הנאמנים") ומתוקף סמכותו הוא ימנה מדי שנה שלושה שופטים לכהן כוועדת שיפוט לבחירת הזוכים בפרס (להלן: "חברי ועדת השיפוט").

2. חברי ועד הנאמנים לא יהיו זכאים להגיש מועמדות ו/או לקבל את הפרס במשך כל תקופת כהונתם.

3. נבצר מחבר ועד הנאמנים ו/או חבר ועדת השיפוט למלא את תפקידו דרך קבע, לרבות התפטר או נפטר, ימנה חבר הנאמנים חבר אחר במקומו.

4. השר רשאי להעביר חבר מתפקידו, באישור היועץ המשפטי של המשרד, בהתקיים מצב של חשש לניגוד עניינים, בהתקיים נסיבות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין החבר ראוי להמשיך ולשמש בתפקידו או בהתקיים נסיבות כאמור שבהן המשך כהונתו עלול לפגוע במעמד הפרס.ועדת השיפוט

1. בוועדת השיפוט תפעל באופן בלתי תלוי משלושה חברים, אנשי מקצוע בתחומי האמנות הפלסטית וממשקיף ועדה, נציג משרד התרבות והספורט.

2. חברי ועדת השיפוט ישמרו על הסודיות, הן לעניין מינויים כחברי הוועדה, לרבות זהות המועמדים, זהות הזוכים ומהלך עבודתם, עד לאחר פרסום שמות הזוכים בפרס על ידי משרד התרבות והספורט.

3. החלטת השופטים תתקבל ברוב קולות והיא אינה ניתנת לערעור. השופטים ינמקו החלטתם בכתב.

4. חבר ועדת השיפוט לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים במסגרת שיפוט ההצעות שהוגשו להענקת הפרס.

5. חבר ועדת השיפוט לא יגיש מועמדות לפרס ולא יזכה בפרס באותה שנה בה מכהן כחבר ועדת השיפוט או בשנתיים שלאחר כהונתו כחבר בוועדת השיפוט.

6. התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו, יתפטר חבר ועדת השיפוט או יפעל על פי הנחייתו של היועץ המשפטי למשרד, אשר יכריע בדבר המשך כהונתו בוועדה.נוהלי הפרס1. בכוונת המשרד להעניק את הפרסים מדי שנה, אך אין הוא מחויב לעשות כן. ההחלטה לקיים הליך להענקת הפרס תתקבל בכפוף לשיקולים תקציביים, מקצועיים וציבוריים של המשרד.

2. מינהל התרבות אשר במשרד התרבות והספורט יפרסם מודעה בעיתונות ויודיע באמצעותה לציבור, על האפשרות להגיש מועמדות לפרס.

3. הפניות לקבלת הפרס תהיינה בכתב. האמנים יתבקשו למלא טופס, שאליו יצורפו מסמכים כגון: קורות חיים, קטלוגים ועבודות על דיסק במצגת PDF בלבד.

4. לא יוגשו עבודות מקוריות (למעט עבודות מחשב), חומרים תלת ממדיים ושקופיות.

5. ועדת השיפוט תדון אך ורק על סמך החומר המוגש. בהתאם לצורך תשקול הוועדה פניה למספר מועמדים כדי להציג בפניה את עבודתם לקראת ההחלטה הסופית.

6. הפרסים ישולמו לזוכים בכפוף לנוהלי התשלום של משרד התרבות והספורט לאחר שיובאו לאישור ועדת התמיכות של המשרד.התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית