פרס העיצוב לשנת 2012


תקנון הפרסים ליוצרים בתחומי העיצוב

הפרס נועד לעודד מצוינות בתחומי העיצוב השונים ומהווה ביטוי הערכה והוקרה להישגיו של המעצב ולתרומתו בתחום בו הוא עוסק. הפרס יינתן על סמך מכלול עבודה קיים העונה למאפיינים בתחום העיצוב מתוך כוונה לעודד ולגלות סטנדרטים גבוהים וזרמים חדשים בתחום.

מדי שנה יוענקו עד 5 פרסים, בגובה של 20,000 ¤ לכל זוכה, למעצבים הטובים ביותר שיגישו עבודתם באחד מתחומי העיצוב המפורטים: עיצוב תערוכות, עיצוב גרפי, עיצוב המוצר, צורפות, קרמיקה וטקסטיל. יבחנו גם עבודות משיקות לתחום, ועבודות בעלות הבט מושגי. ועדת השופטים רשאית לחלק את הפרס למספר זוכים מכל תחום שימצא לנכון, כאשר תתאפשר ניידות בין התחומים.

תנאי סף להגשת מועמדות:

1. זכאים לקבל את הפרס מעצבים מגיל 27 ואילך שהם תושבי מדינת ישראל, המתגוררים בה דרך קבע, אשר הוכיחו פעילות יצירתית מקצועית רציפה של שלוש שנים לפחות מיום סיום הלימודים והם בעלי מכלול עבודה משמעותית בעל אפיוני עיצוב השייכים לתחומם.

2. מעצב שיזכה בפרס יוכל לקבלו לאחר חלוף 12 שנים מקבלת הפרס בפעם הקודמת.

3. תיק העבודות יכלול עבודות שנעשו בשבע השנים האחרונות להגשת הפרס עבודות שנעשו במסגרת הלימודים

לא יעמדו לשיפוט ולא יוגשו כחלק מתיק העבודות הנלווה.ועדת השיפוט:

1. המדור לאמנות פלסטית יוגדר כחבר הנאמנים ומתוקף סמכותו הוא ימנה מדי שנה חמישה שופטים לכהן כוועדת שיפוט לבחירת הזוכים בפרס. ועדת השיפוט תכלול גם את נציג משרד התרבות והספורט אשר יהיה במעמד משקיף.

2. ועדת השיפוט תמונה לאחר תום מועד הגשת הבקשות ע"י המועמדים. חברי ועדת שיפוט חייבים לשמור בסודיות, הן את עובדת מינויים לכהן כחברי הוועדה, והן את מהלך עבודתם, עד לאחר פרסום שמות הזוכים בפרס על ידי משרד התרבות והספורט.

3. חבר ועדת השיפוט לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו להענקת הפרס, ולא יגיש מועמדות לפרס באותה שנה או בשנתיים לאחר שכיהן כחבר הוועדה. התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו, יתפטר חבר הוועדה או יביא את העניין בפני חבר הנאמנים והועדה, אשר יכריעו בדבר המשך כהונתו בוועדה.

4. החלטת השופטים תתקבל ברוב קולות והיא אינה ניתנת לערעור. השופטים ינמקו את בחירתם בכתב.

5. נבצר מחבר ועדה למלא את תפקידו או התפטר, רשאי חבר הנאמנים למנות חבר אחר במקומו.נוהלי הפרס:1. מינהל התרבות אשר במשרד התרבות והספורט יפרסם מודעה בעיתונות ויודיע באמצעותה לציבור על האפשרות להגיש מועמדות לפרס.

2. הפניות לקבלת הפרס תהיינה בכתב. האמנים יתבקשו למלא טופס, שאליו יצורפו מסמכים כגון: קורות חיים, קטלוגים וצילומים על דיסק בקובץ PDF בלבד.

3. לא יתקבלו שקופיות, עבודות מקוריות, חומרים תלת ממדים, תיק עבודות מודפס וכתובות של אתרי אינטרנט.

4. ועדת השיפוט תדון על סמך החומר המוגש. בהתאם לצורך תשקול הוועדה פניה למספר מועמדים כדי להציג בפניה את עבודתם לקראת ההחלטה הסופית.

5. הפרסים ישולמו לזוכים בכפוף לנוהלי התשלום של משרד התרבות והספורט לאחר שיובאו לאישור ועדת התמיכות של המשרד.


לשאלות ניתן לפנות בדוא"ל: prasimvemilgot@gmail.com,

04-6294360, בימים א'- ה', בין השעות 9:00-13:00.

כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||