אמן בקהילה - פנייה לאמנים / משרד התרבות והספורט - המועצה הישראלית לתרבות ואמנות
תקנון פרויקט "אמן בקהילה"1. מטרות הפרויקט:

משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות, מכיר בצורך לעודד את היצירה האמנותית בפריפריה, תוך שימת דגש על המעורבות הקהילתית של האמן, לרבות באמצעות הדרכה אישית וקבוצתית של אמנים מצטיינים המקרבים בני נוער ותושבים בוגרים חברי הקהילה המקומית לתהליכי היצירה האמנותית ומקדמים חשיפתה במרחב הקהילתי.פרויקט אמן-בקהילה יגשים מטרות אלה באמצעות:

א.עידודם של אמנים המעורבים בקהילה, ובשלב זה אמנים המבקשים לתרום מיכולתם ומניסיונם המקצועי להעשרה אמנותית, להשתתפות בתהליכי יצירה ולהרחבת אופקי התלמידים במערכות החינוכיות הפורמליות והבלתי פורמליות ותושבי הקהילה המקומית.ב. סיוע לאמנים לפתח ולקדם את עבודתם כיוצרים בצד מעורבותו הקהילתית על ידי קבלת מענק שיאפשר להם להתפנות לעיסוק ביצירתם.2. מועמדים:

אמנים בתחומי האמנות הפלסטית, האדריכלות והעיצוב, תושבי ישראל שהם בוגרי בתי ספר גבוהים לאמנות מוכרים, בעלי זיקה ונכונות למעורבות חברתית וכישורי יזמות לפרויקטים אמנותיים חברתיים..3. היקף העבודה והתשלום:

משרד התרבות והספורט: תשלום חודשי קבוע בסך 4,300 ¤ כולל מע"מ (3,706.9 ¤ לפני מע"מ) הכולל את כל העלויות על פי החוק. התשלום יועבר לאמן על ידי משרד התרבות והספורט החל מהחודש בו החל בעבודתו למשך 10 חודשים.. האמן יידרש לחתום על הסכם עם משרד התרבות והספורט. התשלום אינו משמש תמורה לעבודה או להעסקתו של האמן בקהילה אלא הוא תשלום בגין מתן השירות של האמן, כיוצר המפתח ומקדם את יצירתו בצד מעורבותו הקהילתית. יובהר כי התשלום האמור אינו פטור ממס ומסכום זה ינוכה מס על פי כל דין.4. בחירת המועמד:

מידי שנה תפרסם המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית במינהל התרבות מודעה בעיתונות על הפרויקט, אשר תזמין מועמדים להציג את מועמדותם. במקביל ימנה המדור לאמנות פלסטית ועדת שיפוט שתמנה עד חמישה חברים מתוכם אנשי אמנות, ונציגת מנהל התרבותועדת השיפוט תבחר את הזוכים מבין המועמדים על סמך מצוינות אמנותית, איכות ההצעה לפרויקט, ניסיון. (עדיפות תינתן לאמנים בעלי ניסיון בהוראה וביזמות חברתית אמנותית) וליכולת ליצירה ושיתוף פעולה בצוות. אמן שיתקבל יוכל להאריך את פעילותו באישור הועדה לשנתיים עד ארבע שנים מקסימום. אמן אשר זכה בעבר להשתתף בפרויקט יוכל להגיש מועמדות רק לאחר שבע שנים מתום השתתפותו הקודמת בפרויקט. במידת הצורך תראיין הוועדה את המועמד, החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות.

על מנת לחזק את הפעילות ולסייע לקידומה ולהעצמתה, ניתן יהיה לבחור מספר אמנים שיעבדו באותה קהילה.5. דרישות מהאמן ואופן ביצוע הפרויקט:

על האמן להגיש הצעה מפורטת לפרויקט בהיקף של 8 שעות שבועיות אשר במהלכן יגיע האמן לישוב יום עד יומיים בשבוע ויעבוד יחד עם קבוצות התושבים באחד מתחומי האמנות כגון: ציור, פיסול ואמנות וידיאו. בהצעתו יציג האמן את הרציונל של הפרויקט, דרכי העבודה,פירוט עלויות משוער ואישור מטעם מנהל תחנות לאמנות או נציג מטעם הרשות המקומית המאשר מחויבותו לפרויקט זה.האמן יעבוד בפועל בהיקף של 8 שעות מלאות לפחות ובסך הכול 32 שעות חודשיות לפחות. במסגרת השעות תכללנה סדנאות יצירה , סיורים בגלריות ובמוזיאונים, הכנת פרויקט תערוכה כפוף לפירוט התוכנית השנתית שיציג האמןהאמן , יעמוד בקשר שוטף עם נציגי ועדת ההיגוי ואשת הקשר במינהל התרבות הן באמצעות דוח חודשי כתוב והן באמצעות מפגשים במהלך השנה.תקופת הפעילות של האמן במסגרת הפרויקט תהיה מהראשון בספטמבר ועד סוף חודש יוני של השנה שלאחריה. בשבועות ובימי חופשה רשמיים לא ינוכו השעות מהתשלום הנ"ל.במידה ובחודש אחד ילמד האמן פחות שעות מהנדרש מסיבות הקשורות בו, יקבל תשלום בגין שעות הפעילות שביצע בפועל באותו חודש. עם זאת, ניתן יהיה להעביר עד 8 שעות מחודש לחודש כאשר מדובר בסיבות הקשורות באמן, ואז יוכל האמן לקבל התשלום בגין אותן שעות בחודש בו תבוצענה.בתום כל חודש מחודשי תקופת השירות יגיש האמן לאשת הקשר במינהל התרבות דו"ח מאושר על ידי הגורם הממונה על הפרויקט מטעם הרשות המפרט את שעות עבודתו ואת תמצית פעילותו עם התושבים. כן יוגש דוח מסכם שנתי, ובו סיכום מפורט של פעילותו במסגרת הפרויקט. מובהר בזה כי דוחות אלה יהוו תנאי לקבל תשלום.6. משך זמן ההעסקה בפרויקט:

האמן יוכל להיכלל בפרויקט למשך שנתיים. ניתן יהיה לשקול הארכת התקשרות עם האמן במסגרת הפרויקט מעבר לשנתיים במקרים חריגים בהם מתקיימת פעילות יוצאת דופן מנימוקים שיירשמו בהחלטת הוועדה. בכל מקרה, ניתן יהיה להיכלל בפרויקט עד 4 שנים ולשוב ולהגיש את מועמדותו לפרויקט רק לאחר שבע שנים מתום השתתפותו בפרויקט בפעם הקודמת.7. דרישות מהקהילה:

מנהל התחנות לאמנות או לחלופין הרשות המקומית, או מי מטעמה, תאשר מראש ובכתב את הסכמתה להשתתף בפרויקט ולאפשר לתושבי היישוב להשתתף בתוכנית ובמועדים ובמקום שיסוכמו מראש ועפ"י התוכנית שאושרה וסוכמה מראש עם האמן. הרשות תפרט בכתב את המקום והאמצעים שיעמידו לטובת הפרויקט.הרשות המקומית, או מי מטעמה, תעמיד לטובת הפרויקט חלל תצוגה ומקום עבור סדנאות העבודה שיקיימו האמנים ובני הקהילה. חלל התצוגה יהיה גם מקום העבודה של האמנים עם התושבים והוא יתוחזק על ידי הרשות (העירייה או המתנ"ס) בניקיון ושרותי משרד. יובהר כי הבעלות על חלל העבודה תהא של העירייה או גוף כלשהו מטעמה והיא שתדאג לתחזוקה ולהפעלה השוטפת של המקום. כמו כן תדאג למימון חומרים מתכלים, במידה ובעלויות סבירות, שישמשו לעבודת האמנים עם התושבים ולהעברתם אליהם.הרשות המקומית, או נציג מטעמה, תדאג למתן כיסוי ביטוח הולם עבור האמן והתושבים המשתתפים במסגרת הפעילות ולכיסוי ביטוח הולם לכל נזק שיכול לקרות לצד ג' לרכוש כתוצאה מהפעילות.הרשות המקומית תאשר בכתב כי היא מתחייבת לשתף פעולה עם האמנים ולסייעם להם בפעילותם עם בני הקהילה, ככל שיידרשו, לרבות לעניין הצגת העבודות בתערוכה במרכז ובתערוכה ארצית ככל שתהיה. הרשות מתחייבת כי לא תבקש ו/או תדרוש מהאמן לבצע כל פעילות נוספת בקהילה המנוגדת לאמור בתקנון או לדרישות המשרד.הרשות תהא רשאית להעמיד משאבים נוספים לרשות האמן או הפרויקט.


לתקנון וטופס מועמדת ניתן לפנות לדיאנה שואף, בימים א-ה בין השעות 9:00 -11:00 טלפקס - 03-5182462 dianasho@bezeqint.net או באר האינטרנט של משרד התרבות והספורט - www.mcs.gov.il


 


 


כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||