פרס שרת התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית"/>


פרס שרת התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית


תקנון פרס שרת התרבות והספורט בתחומי האמנות הפלסטית

 

התקנון בלשון זכר אך מיועד באופן שווה לשני המינים

 

שרת התרבות והספורט החליטה להעניק מידי שנה 8 פרסים ליוצרים בתחומי האמנות הפלסטית.

הפרס נועד לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית לאמן היוצר ופרי יצירתו, והערכה לפועלו ותרומתו לחברה.

גובה הפרס יעמוד על 50,000 ¤.

 

א.      תנאי סף להגשת מועמדות:

1.       אמנים מגיל 35 ואילך, שהם אזרחי מדינת ישראל ומתגוררים בה דרך קבע; לעניין מגורי הקבע, השופטים רשאים לקחת בחשבון תקופות היעדרות מישראל שאינן פוגעות בזיקה המשמעותית של המועמד לישראל.

2.      אמנים, שעבודתם האמנותית היא עיסוקם המרכזי, שהשתתפו והציגו לכל הפחות ב 4 תערוכות יחיד, או ב 6 תערוכות קבוצתיות סלקטיביות במקומות מקצועיים מוכרים.

3.      אמן שזכה בעבר בפרס זה יוכל להגיש מועמדותו פעם נוספת לאחר 12 שנה.

4.       אמן יוכל להגיש מועמדותו לפרס השר משחלפו שנתיים מקבלת פרס "אמן צעיר" ופרס "עידוד היצירה".

5.      מועמדות לפרס יכול שתוצע על-ידי המועמד או על-ידי גורם שלישי. הגשת המועמדות תיעשה בהתאם לנוהלי הפרס.

 

ב.      ועד הנאמנים של הפרס:

1.           הפרס ינוהל ע"י ועד נאמנים בן שבעה חברים. שלושה מתוכם ימונו ע"י אגודות הציירים והפסלים נציגי ירושלים, תל אביב, וחיפה וארבעה על ידי שרת התרבות והספורט.

2.            יו"ר ועד הנאמנים ימונה ע"י שרת התרבות והספורט.

3.            חברי ועד הנאמנים ימונו לתקופה אחת של ארבע שנים.

4.            אם חבר ועד הנאמנים חדל לתפקד, התפטר או נפטר, ימנה הגוף שמינהו אדם אחר תחתיו.

 

 

 

5.            קוורום לישיבת ועד הנאמנים יהיה בן חמישה חברים.

6.            חברי ועד הנאמנים לא יהיו זכאים לקבל את הפרס במשך כל תקופת כהונתם.

7.            ועד הנאמנים רשאי להכניס שינויים בתקנון הפרס.

 

ג.       ועדת השיפוט:

1.      ועד הנאמנים יבחר כל שנה שלושה שופטים לכהן כועדת שיפוט לבחירת הזוכים בפרס.

2.       אם שופט יתפטר או נפטר, ימנה ועד הנאמנים אדם אחר תחתיו.

3.      חברי ועדת שיפוט חייבים לשמור בסודיות, הן את עובדת מינויים לכהן כחברי הוועדה, והן את מהלך עבודתם, עד לאחר פרסום שמות הזוכים בפרס על ידי משרד התרבות והספורט.

4.      חברי ועדת השופטים אינם רשאים להציע מועמדים מטעמם.

5.      חבר ועדת השיפוט לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו להענקת הפרס. התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו, יתפטר חבר הועדה או יביא את העניין בפני חבר הנאמנים והועדה, אשר יכריעו בדבר המשך כהונתו בוועדה.

6.       חברי ועדת השיפוט לא יהיו זכאים לקבל את הפרס במשך תקופת כהונתם ושנתיים לאחר תום כהונתם.

 

ד.      נהלי ההחלטות על מתן הפרס:

1.      הפניות לקבלת הפרס תהיינה בכתב, האמנים יתבקשו למלא שאלון ולהגיש תיק עבודות כנדרש ע"פ ההנחיות.

2.      נציג ועד הנאמנים יבדוק את השאלונים ולאחר מכן, ימסור אותם ואת החומר הנלווה של הזכאים לחברי ועדת השיפוט.

3.      השופטים ימליצו ברוב דעות לפחות על המועמדים לקבלת הפרס וינמקו את המלצתם בכתב. ועדת השיפוט תודיע על המלצותיה לחבר הנאמנים. חבר הנאמנים רשאי לבקש מועדת השיפוט הבהרות. בהעדר בקשה כאמור, יודיע חבר הנאמנים לשרה הממונה על המלצות ועדת השיפוט.

4.      המלצת השופטים תקבל תוקף רק לאחר אישור השרה. חלוקת הפרס תיעשה במעמד פומבי בו הזוכה או נציג מטעמו יקבל את הפרס.
כל הזכויות שמורות ל - artbeat.co.il © מרחב לאמנות ו- אומנות ישראלית


||